Dette innlegget er sponset av Nordnet

Å trade med girede produkter gir høyere risiko og høyere mulig avkastning. Formålet med giring er å øke eksponeringen sin slik at man kan tjene penger selv på mindre bevegelser i markedet. I denne artikkelen skal vi se på et par produkter med innebygget giring som man enkelt kan handle som privat investor. Disse produktene er tilgjengelige på Nordnet der du enkelt kan opprette en konto og komme i gang.

Hva er Bull og Bear sertifikater?

Bull og Bear sertifikater er kort fortalt derivater som man kan bruke for å tjene penger på oppgang eller nedgang i et underliggende verdipapir. Hvis du vil tjene penger på oppgang kjøper du et Bull sertifikat. Hvis du vil tjene på en nedgang kjøper du et Bear sertifikat. Det underliggende verdipapiret kan være en aksje, en indeks eller en råvare. Ved å benytte Bull/Bear sertifikater får du et par store fordeler sammenlignet med å kjøpe det underliggende verdipapiret direkte.

Den største fordelen (og grunnen til at de fleste bruker sertifikater) er giring. På de fleste Bull/Bear sertifikater kan man få en giring fra 1x til 15x. Dette betyr at dersom du eier et Bull sertifikat på f.eks gull med 15x giring. Så vil du tjene 15% for hver 1% gull stiger, og tape -15% for hver -1% gull synker. Giring kommer selvfølgelig med høyere risiko (som vi kommer tilbake til) men også med større potensial for avkastning.

Den andre fordelen er spesifikk for Bear sertifikatene og går ut på at det er enkelt å tjene penger på kursfall. For å tjene penger på at kursen synker i f.eks Equinor vil man normalt måtte shortet aksjen. Shorting involverer å låne aksjene, selge de og kjøpe de tilbake senere til en lavere kurs. For de fleste investorer og hobby tradere er ikke dette en mulighet grunnet marginkrav, risiko og kostnader. Hvis vi skulle tjent penger på et kursfall i Equinor gjennom et sertifikat kunne vi enkelt kjøpt BEAR EQNR med 1x, 2x eller 3x giring. Vi ville også vært sikret mot tap større enn beløpet vi kjøpte sertifikatet for.

Hva er Mini futures?

Mini futures gir deg mye av de samme fordelene som Bull og Bear sertifikater. Akkurat som med Bull/Bear sertifikater kan man tjene penger på oppgang og nedgang gjennom å kjøpe henholdsvis Mini short eller Mini long futures. Mini futures er tilgjengelig på mange av de samme underliggende verdipapirene som Bull/Bear sertifikater. De tilbyr også giring gjennom finansieringsnivået på Mini futuren. Giringen på en Mini future er en smule mer kompleks enn giringen på et Bull/Bear sertifikat, så vi skal illustrere med et eksempel.

Hvis du kjøper en Mini long future på Gjensidige (MINI L GJENSID) når aksjekursen er 200 kr med finansieringsnivå på 100 kr gir dette deg samme giring som om du lånte 100 kr per aksje du kjøpte. Mini futuren vil da koste deg aksjekursen minus finansieringsnivået (200-100=100). Hvis aksjekursen stiger til 250 kr så vil avkastningen din være på 50 kr per aksje, og siden hver aksje (med finansieringen) kun kostet deg 100 kr tilsvarer dette 50% avkastning for deg, selv om aksjen kun steg med 25%. dette tilsvarer 2x giring.

Dette betyr også at den effektive giringen du får på en Mini future vil endre seg med kursutviklingen i den underliggende aksjen/indeksen/råvaren. La oss se på Gjensidige eksemplet vårt igjen. Når vi kjøpte Mini long futuren fikk vi altså 2x giring og oppnådde 50 kr avkastning per future når aksjen steg til 250 kr. Mini futuren vår ville da være verdt ca. 150 kr. Dersom aksjen hadde steget videre til 300 kr ville vi fått ytterligere 50 kr fortjeneste per Mini future og futuren ville være verdt 200 kr, men ettersom Mini futuren allerede hadde steget til 150 kr tilsvarer dette kun 33% avkastning relativt til hva futuren var verdt før aksjen steg. Denne endringen er den viktigste forskjellen mellom Mini futures og Bull/Bear sertifikater, noe vi skal demonstrere i neste avsnitt.

Hva er forskjellen på Bull/Bear sertifikater og Mini futures?

Måten den girede avkastningen blir regnet ut er den største forskjellen mellom Bull/Bear sertifikater og Mini futures. For Bull/Bear sertifikatene regnes avkastningen hver dag ut i fra verdien på Bull/Bear sertifikatet den morgenen ganget med endringen i det underliggende verdipapiret ganget med giringen. Dette betyr at avkastningen din etter én uke ikke nødvendigvis samsvarer med avkastningen til den underliggende aksjen/råvaren/indeksen ganget med giringen. Nettopp fordi den totale daglige avkastningen er avhengig av om sertifikatet steg eller sank dagen før. Vi illustrerer med et eksempel

På Bull/Bear sertifikatene er avkastningen din lik dagens bevegelse i prosent ganger giringen ganger verdien på Mini futuren. F.eks eier du BULL SP500 x10 som er verdt 2 kr. Hvis den underliggende S&P 500 indeksen stiger med 1% så vil sertifikatet få 0,2 kr i avkastning (1% * 10x giring * 2kr) og være verdt 2,2 kr. Dagen etter synker derimot indeksen med 1% så avkastningen din blir (-1% * 10x * 2,2). Ettersom vi nå regner med avkastningen fra dag 1 blir avkastningen dag 2 på -0,22 kr og sertifikatet er verdt 1,98 kr selv om indeksen totalt sett har gått i null over perioden.

Bildet er hentet fra Nordnetbloggen og illustrerer hvordan et BULL 3x sertifikat (lys strek) vil prestere sammenlignet med et underliggende aktiva (mørk strek)

Denne måten å regne avkastning på gjør altså at eksponeringen din øker for hver dag det underliggende verdipapiret øker. Samt at eksponeringen synker hver dag verdipapiret synker.

Mini Futures vil derimot holde samme eksponering gjennom hele perioden fordi finansieringsnivået er konstant.

Bildet er hentet fra Nordnetbloggen og illustrerer hvordan en Mini Long Future med 5x giring (lys strek) vil prestere sammenlignet med det underliggende verdipapiret (mørk strek)

Hvilken skal man velge? – Bull/Bear vs. Mini future

Hvilket produkt du burde velge kommer an på strategien din og hvilken tidshorisont denne har. Det kommer også an på hva slags volatilitet og kurssvingninger du forventer i mellomtiden.

Når Mini futures lønner seg

Generelt sett vil det for posisjoner som strekker seg over tid være en fordel å benytte Mini futures fremfor Bull/Bear sertifikater. Dette er fordi avkastningen på Mini futures lett kan beregnes ut i fra start og sluttpris i det underliggende verdipapiret, mens svingningene i mellomtiden vil ha mindre å si, så fremt de ikke går under stop loss nivået (dette kommer vi tilbake til). Dersom du hadde tatt samme posisjon med et Bull/Bear sertifikat kunne du risikert at en stor svingning sent i posisjonens levetid hadde ødelagt all avkastning.

Når Bull/Bear sertifikater lønner seg

Dersom du planlegger å holde posisjonen kortere kan det lønne seg med et Bull/Bear sertifikat. Dette er fordi sertifikatet «gires på nytt» hver dag i forhold til gårsdagens sluttkurs. Hvis du f.eks mener at en aksje skal ned 10% noenlunde likt fordelt i løpet av fem dager vil du med et Bear 10x sertifikat få en avkastning på ca. 160%, mens du vil med en Mini future få en avkastning på 110%.

Hvordan bruke Bull/Bear sertifikater og Mini futures

Grunnen til at de fleste velger å bruke Bull/Bear sertifikater og Mini futures er for å oppnå høy giring og samtidig begrense risikoen sin til det investerte beløpet. Utover dette er det også noen mer kompliserte strategier som er vanskelig å gjennomføre med mer tradisjonelle instrumenter. Under har beskrevet et par.

Å gå short

Som vi nevnte innledningsvis kan det være utfordrende for mindre investorer å shorte verdipapirer. Det vi ikke har diskutert er risikoen forbundet med shorting. Når du ligger short et verdipapir påtar du deg nemlig risikoen for at verdipapiret kan stige. Som vi vet kan en aksje/råvare/index aldri synke lavere enn null, men det finnes ikke noen grense (teoretisk sett) for hvor mye den kan stige. Dersom du er i tvil er det selvfølgelig bare å spørre noen som har ligget short i Tesla.

En smartere måte å shorte verdipapir for mindre investorer er gjennom enten Bull/Bear sertifikater eller Mini futures. På denne måten reduserer du også risikoen for tap hvis verdipapiret stiger i verdi fordi du aldri kan tape mer enn beløpet du kjøpte for.

Hedging

Å hedge en posisjon eller en portefølje betyr at man reduserer eller fjerner en eller flere risikomomenter. Et ofte brukt eksempel er en såkalt long-short portefølje der man kjøper (går long) en eller flere aksjer man mener skal opp, og selger (går short) en eller flere aksjer man mener skal gå ned. På denne måten tjener du kun penger dersom de aksjene du er long gjør det bedre enn de du er short. Du reduserer også risikoen for at du taper penger som følge av at hele markedet går ned ettersom du da vil tjene penger på aksjene du har shortet.

Dersom man ønsker å være markedsnøytral kan man også kjøpe Mini short futures på indeksen og kjøpe Mini long futures på enkeltaksjer. Dersom disse er i likevekt vil man være nøytral i forhold til markedets utvikling, og tjene penger dersom aksjene man er long stiger mer enn markedet.

Risiko

Ettersom både Bull/Bear sertifikater og Mini futures er girede derivater innebærer de selvfølgelig større risiko enn vanlige aksjeposisjoner. I dette avsnittet skal jeg gå i gjennom de viktigste risikofaktorene du må vite om som investor. Det finnes flere momenter enn vi får plass til her så vi anbefaler alle våre lesere å gå gjennom Nordnet sin brosjyre for hvert produkt. Informasjon om Bull/Bear sertifikater ligger her, og Mini futures her.

Når kursen går mot deg

Det første og mest åpenbare man må være klar over når man bruker giring er at du taper penger akkurat like fort som tjener de. Dersom du har 10x giring så dobler du pengene dine ved en prisstigning på 10% men du taper også alt du har investert dersom kursen synker med -10%. Dersom du har en giring på 15x tåler du kun en negativ utvikling på -6,66% før du har tapt hele investeringen.

Dersom kursen går i motsatt retning av det du posisjonerte deg for løper du forskjellig risiko med Bull/Bear sertifikater og Mini futures. Kort oppsummert kan du aldri tape mer enn det investerte beløpet, men måten et tap utspiller seg på kan være annerledes i de to produktene.

Mini futures har innlagt stop-loss, denne ligger på finansieringsnivået pluss en risiko buffer. Dersom det underliggende verdipapiret synker ned til eller under stop-loss nivået vil Mini futuren bli knocket ut. For deg som investor betyr dette at du har tapt hele eller nesten hele det investerte beløpet. Dersom Mini futuren er under buffer nivået men over finansieringsnivået vil du kunne selge Mini futuren for restverdien.

Bull/Bear sertifikater har ingen innebygget stop-loss. Du kan velge å sette en stop-loss selv, og dette anbefales selvfølgelig. Ettersom Bull/Bear sertifikater har daglig rebalansert giring er det mer sannsynlig at disse blir knocket ut uten at du har noen restverdi igjen.

Valutarisiko

Når man handler med girede derivater tar man en høyere valutarisiko enn normalt. Giringen på produktet fungerer også på valutaen du handler i. Dette er ikke en faktor dersom du handler norske selskaper i NOK, men det kan fort bli et problem hvis du handler utenlandske selskaper eller råvarer. Hvis du f.eks handler en Mini future på olje kan du bli påvirket av svingninger mellom norske kroner og dollar ettersom olje handles i dollar.

I hvilken grad dette er noe du burde ta høyde for kommer blant annet an på hvor lenge du planlegger å sitte på posisjonen. Dersom du kjøper Bear Olje x5 og planlegger å holde den i noen timer er det lite sannsynlig at valuta svingninger vil påvirke posisjonen nevneverdig. Hvis du derimot kjøper en Mini long future på olje som du planlegger å holde i noen måneder kan dette ha en signifikant innvirkning på avkastningen din.

Kostnader

Kostnadene forbundet med å kjøpe Bull/Bear sertifikater og Mini futures kan ofte være noe høyere enn ved vanlige aksjekjøp. Ettersom disse produktene er derivater er det flere kostnader som spiller inn, bl.a spread, rente og administrasjonsavgift på 0,59% (kun for Bull/Bear).

Kurtasje er gratis hos Nordnet dersom du handler sertifikater eller Mini futures for mer enn 1000 kr per handel. Dersom du handler underliggende i andre valutaer enn NOK må du også betale et vekslingsgebyr.

Spreaden er forskjellen mellom kjøper og selgerkurs. Hvis et Bull sertifikat har kjøperkurs 16,20 kr og selgerkurs 16,30 kr er spreaden på 0,10 kr, eller 0,61%. Det betyr at du vil ende opp med å betale 0,61% mer for å kjøpe sertifikatet enn du får når du selger det (alt annet like). Hvor stor spreaden er på sertifikater varierer fra produkt til produkt. Det er verdt å følge med på, spesielt hvis du er raskt inn og ut av posisjoner.

Rentekostnaden er det du må betale for belåningen som er innebygget i produktene dersom du holder de lengre enn en dag. Denne er avhengig av belåningen og en Mini future med f.eks 15x giring vil ha høyere rentekostnader enn Mini future med 5x giring. Hvor lenge du eier Mini futuren eller Bull/Bear sertifikatet vil også påvirke hva kostnaden blir.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *