Hva lønner seg, tilbakekjøp eller utbytte? Det er flere faktorer som spiller inn i hva som gir best avkastning for aksjonærene. I denne artikkelen skal vi sammenligne disse to formene for tilbakeføring av kapital, og finne ut hva som er best.

Tilbakekjøp eller utbytte

Hva er tilbakekjøp av aksjer?

Tilbakekjøp av aksjer er når et selskap bruker resultatet sitt til å kjøpe tilbake sine egne aksjer fra markedet. Disse aksjene blir som regel slettet slik at det er færre utestående aksjer. På denne måten vil hver resterende aksje være verdt mer enn den var før tilbakekjøpet. Hver aksje vil også ha rett på en litt større del av utbytte siden det er færre aksjer å dele på.

Hva er utbytte?

Utbytte er en utbetaling av selskapets resultat og overflødige kapital til dets aksjonærer. En utbytte utbetaling foregår på den måten at generalforsamlingen godtar styrets forslag om utbytte, og at dette blir betalt ut på en bestemt dato. Utbytte fordeles som regel likt på alle aksjene til selskapet, og aksjonærene får summen betalt ut til sin VPS konto.

Fordeler med tilbakekjøp av aksjer

Den største fordelen ved et tilbakekjøp av aksjer er at det påvirker aksjekursen direkte, gjennom økt etterspørsel. Samt at det reduserer antall aksjer utestående slik at hver aksje blir litt mer verdt. Det finnes flere fordeler ved tilbakekjøp som vi skal diskutere videre under.

Tilbakekjøp er skattefritt (nesten)

Når aksjekursen til et selskap stiger som følge av et tilbakekjøp, blir ikke denne gevinsten beskattet av myndighetene umiddelbart. Dette er forskjellig fra skatt på utbytte som gjennom de fleste VPS kontoer blir skattlagt umiddelbart. Investorer som oppnår kursstigning gjennom tilbakekjøp i selskapene de eier vil dermed ikke måtte skatte før de selger aksjene.

Tilbakekjøp øker aksjekursen selv om selskapet ikke vokser

Dersom selskapet er modent og ikke vokser noe særlig, slik som f.eks Norsk Hydro eller Yara, vil tilbakekjøp være en enkel måte å presse aksjekursen opp. Ofte ser vi at store selskaper som har mye overflødig kapital velger å kjøpe tilbake sine egne aksjer for å øke aksjekursen. Grunnen til at dette kan være fordelsmessig fremfor utbytte er at utbyttet til disse modne selskapene ofte er nærmest fastsatt. Det forventes et visst utbytte hvert år, og dersom selskapet gir ut 3 kr per aksje i år, så vil markedet se det som et svakhetstegn hvis de ikke gir ut det samme neste år. Tilbakekjøp bærer ikke de samme «forpliktelsene» ovenfor markedet. Det er ikke uvanlig at selskap varierer tilbakekjøpene sine fra år til år ettersom kapitalsituasjonen endrer seg. Markedene har hittil ikke vurdert dette som negativt, men det kan jo hende at det endrer seg i fremtiden.

Fordeler med utbytte

Direkteavkastning

Den største og klart beste fordelen med utbytte er at pengene overføres direkte fra selskapet og inn på aksjonærenes konto. Avkastningen aksjonærene får kalles gjerne for direkteavkastning, siden det er den avkastningen de får direkte fra selskapet. Aksjonærene er med andre ord ikke avhengige av at markedet priser aksjene høyere for at de skal få avkastning. Mange investorer mener også at dersom selskapet har kapital til overs, så er det aksjonærene som bør bestemme hva denne skal brukes til. Dersom selskapet isteden kjøper tilbake sine egne aksjer vil selskapet ta denne beslutningen for aksjonærene. Mange investorer bruker dessuten utbyttet de får fra investeringene sine til å gjøre nye investeringer, og på den måten allokere kapital til dit den vil gi best avkastning.

Selskaper som betaler utbytte prises høyere

Nå som det er vanskelig å få avkastning på sparepenger i banken og i obligasjoner er det mange som tyr til aksjemarkedet for renter på sparepengene sine. De siste 10 årene har dette vært positivt for selskaper som betaler jevnlig utbytte til aksjonærene sine. Disse har fått høyere verdsettelser av investorer, til dels på grunnlag av at de gir en direkteavkastning.

Utbytte er ansett som et sunnhetstegn

Mange investorer investerer kun i selskaper som betaler utbytte. Mange mener at jevnlige utbyttebetalinger er et sunnhetstegn på selskapets finansielle helse. Det er sant for de fleste selskaper. De selskapene som har betalt utbytte lengst nyter som regel godt av sitt renomé blant investorer for å være stabile og lønnsomme. Men dette har også en bakside. Som vi diskuterte tidligere ansees reduksjon i utbytte for å være et tegn på svakere inntjening eller forventet underskudd i selskaper. Det vil altså si at dersom selskapet opplever svakere lønnsomhet, og må redusere utbyttet sitt, så vil markedet straffe det hardere enn om det ikke hadde betalt utbytte til å begynne med.

Utbytteaksjer står stødigere i kriser

Senest under finanskrisen så vi at selskaper som betalte ut utbytte sank mindre i verdi enn selskaper som kjøpte tilbake sine egne aksjer. Dette går tilbake til finansiell helse og sunnhetstegn. Men det handler også om at investorer setter en høyere pris på «garantert» avkastning i form av utbytte enn de gjør på tilbakekjøp. Dette igjen er relatert til at tilbakekjøp fungerer dårlig dersom markedet som helhet er på vei nedover.

Konklusjon, bør selskaper betale utbytte eller kjøpe tilbake sine egne aksjer?

Svaret på dette er at det finnes ikke noe klart svar. Begge formene for tilbakeføring av overflødig kapital til aksjonærer har sine fordeler og ulemper. De fleste selskaper vil være best tjent med en kombinasjon av begge, ettersom dette tillater de å få de beste egenskapene ved både tilbakekjøp og utbytte. Det som har mer å si er om det burde iverksettes tilbakekjøp eller betales utbytte i det hele tatt?

Hele argumentet for utbytte og tilbakekjøp handler om at selskapet skal gi tilbake de pengene de ikke trenger i sin daglige drift til aksjonærene. Det er flere grunner til dette. Den første er at det er aksjonærene som eier pengene i selskapet uansett, de bør derfor råde over hvordan pengene brukes i størst mulig grad. Det andre argumentet er at overkapitaliserte selskaper ikke gagner noen.

Når selskaper blir sittende på mer kapital enn de klarer å investere eller omsette blir de mindre lønnsomme. Som vi skrev i vår artikkel om tilbakekjøp vil et selskap som oppnår 10 millioner i resultat med 50 millioner i egenkapital være mer lønnsomt enn et selskap som oppnår 10 millioner i resultat med 100 millioner i egenkapital. Hvorfor disse pengene skal stå på en konto hos selskapet i stedet for å bli reinvestert av aksjonærene finnes det ikke noe godt svar på. Forutsatt at selskapet er vel finansiert og finansielt stabilt naturligvis.

Når bør selskaper ikke betale utbytte eller kjøpe tilbake aksjer?

Et selskap bør ikke betale utbytte eller kjøpe tilbake aksjer dersom det finnes bedre alternativer for å investere pengene. Dersom selskapet for eksempel kan effektivisere produksjonen. F.eks gjennom nye maskiner eller fabrikker, så vil dette være å foretrekke dersom det gir en bedre avkastning for aksjonærene enn et utbytte eller tilbakekjøp.

Baksiden av denne tankegangen er at ledelsen i selskaper ofte vil finne flere og flere gode investeringer og oppkjøp jo mer kapital de har til rådighet. Det er noe som heter at investeringsmulighetene vil vokse i takt med tilgjengelig kapital. Dette er også et av hovedargumentene for at selskaper skal «tømmes» for kapital. Altså at det ikke skal befinne seg mer penger i selskapet enn det ledelsen trenger for å fortsette drift.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *