Skatt på utbytte er på 31,68 % i 2019. Hvor mye du må betale i skatt på utbytte kommer an på om du eier aksjene gjennom et AS, aksjesparekonto eller holdningselskap. Utbytteskatten ble økt i 2019 fra 29,26% til 31,68%. I denne artikkelen skal vi se nærmere på utbytteskatt og hvordan man beregner den.

Utbytte skatt

En av de beste måtene å betale mindre skatt på utbyttet ditt er gjennom en aksjesparekonto eller IPS konto hos Nordnet, da kan du utsette skatten helt til du tar utbyttet ut fra kontoen. Dette gjør at du kan reinvestere utbyttet over tid, noe som gir vesentlig bedre avkastning.

Verdens rikeste mann gjennom hele historien var oljemagnat og industrialist John D. Rockefeller. Han er kjent for sitatet:

Vet du hva som er den eneste tingen som gir meg glede? Å se utbyttet mitt komme inn

John D. Rockefeller

Folk flest er kanskje ikke er like lidenskapelige ovenfor utbytteutbetalinger som Rockefeller, men alle investorer og aksjonærer kjenner igjen gleden av å se utbyttet renne inn på konto. Det eneste som kan sette en stopper for gleden er skatten man må betale på utbyttet. I denne artikkelen skal vi se på hvor mye man egentlig må betale i skatt på utbytte. Vi skal også se på hvordan du kan betale mindre i skatt på utbyttet ditt, og de forskjellige eierskapsformene du kan benytte for å redusere skatten. Vil du lære mer om utbytte kan du lese vår artikkel om utbytte.

Skatt på utbytte – Aksjesparekonto

Når du eier aksjer gjennom en aksjesparekonto er du i en fordelaktig posisjon. Skattesatsen på utbytte på gjennom en aksjesparekonto er fortsatt 31,68%, fordelen er at du kan utsette den så lenge du vil.

Når aksjesparekonto først ble annonsert til privatpersoner måtte man skatte av utbytte med én gang man fikk det, men i 2019 endret regjeringen reglene for beskatning av utbytte på aksjesparekonto. Fordelen vi fikk som investorer og sparere er at vi nå kan utsette utbytteskatten helt til vi tar ut pengene fra aksjesparekontoen.

Dette utgjør en relativt stor fordel dersom du investerer over flere år. Ved å kunne reinvestere utbytte uten å betale skatt kan du la investeringene dine vokse raskere. La oss se på et eksempel;

La oss si at du eier 10 000 aksjer i selskap X. Aksjene har en verdi på 10 kr per stykk og øker ikke i verdi. Dersom selskapet betaler 1 kr i utbytte årlig per aksje vil du få 10 000 kr per år.

Med en aksjesparekonto kan du reinvestere dette utbyttet i flere aksjer, år etter år. Etter 10 år med reinvestering vil du sitte med aksjer til en verdi av 259.374 kr. Etter skatt vil disse være verdt 208.884 kr

Hvis du for eksempel eier aksjene gjennom en ordinær aksje og fondskonto vil du måtte skatte på utbyttet hvert år. Du vil da etter 10 år med reinvestering av utbytte, sitte igjen med aksjer til en verdi av 193.648 kr. Du taper altså over 15.000 kr ved å måtte betale skatt hvert år fremfor å utsette den.

Dersom du ønsker å spare gjennom en IPS konto, der du kan få skattefradrag på innskudd du setter inn kan du opprette en hos Kron. Da får du gratis tilgang til flere fond og aksjer. Du kan trykke her for å opprette en gratis konto.

Skatt på utbytte AS og holdingselskap

Skattesatsen for utbytte fra AS og holdingselskap er i 2019 på 31,68%. Dette er ikke beregnet med skjermingsfradrag. For folk flest vil ikke skjermingsfradraget være vesentlig når man beregner skatt på utbytte fra AS og holdingselskap. Skjermingsfradraget er nemlig lik det risikofrie renten, som har vært ekstremt lav de siste årene. Dersom du har eid aksjene i over 20 år anbefaler vi at du leser skatteetaten sin artikkel om skjermingsfradrag.

Her skal vi vise et eksempel på hvor mye du må skatte når du tar ut utbytte fra et AS eller holdingselskap.

Dersom du tar ut 100.000 kr i utbytte fra ditt eget AS eller holdingselskap vil skattesatsen være på 31.68%. Selve utregningen av skattesatsen er egentlig litt mer innviklet, men du vil endre opp med denne prosentsatsen nesten uansett. 31,68% av 100.000 kr er 31.680 kr. Du vil altså sitte igjen med 68.320 kr etter skatt.

Utbytteskatt i fond

Hvor mye du må betale i skatt på utbyttet i fond kommer an på hva slags fond du har. Det finnes i hovedsak to typer fond, aksjefond og obligasjonsfond (også kalt rentefond). Disse har forskjellige skattesatser.
Noen fond er såkalte kombinasjonsfond, disse har en sammensetning av både aksjer og obligasjoner.

For at et fond skal skattlegges som et aksjefond må det ha over 80% andel aksjer. Denne informasjonen finner du på fondet sin side, f.eks i banken din, eller hos megleren din. Dersom fondet har under 20% aksjeandel skattes det som renteinntekter.

Hvis fondet inneholder mellom 20% og 80% aksjer vil det skattes i forhold til gjennomsnittlig beregnet renteandel og aksjeandel i fondet gjennom året.

Utbytteskatt aksjefond

De fleste fond som betaler utbytte til investorene sine er aksjefond. Utbytte fra aksjefond skattes på samme måte som utbytte fra aksjer, altså 31,68%. Det som kan ha innvirkning på hvor mye skatt du betaler er om du eier fondet gjennom en aksjesparekonto. Som vi nevnte tidligere vil en aksjesparekonto redusere hvor mye skatt du må betale over flere år.

Skatt på utbytte obligasjonsfond og rentefond

Dersom du har et rente eller obligasjonsfond som betaler utbytte (noe som svært sjeldent er tilfellet) vil dette bli beskattet som renteinntekter. Alle renteinntekter skattes med 22% skatt. Du må altså betale mindre i skatt på rente inntekter enn aksje utbytte. Ulempen med obligasjonsfond og rentefond er at du ikke kan eie de gjennom en aksjesparekonto. Du må med andre ord betale skatt på renteinntektene hvert år. Et unntak er dersom du eier obligasjonsfondet eller rentefondet gjennom en Individuell pensjon sparing konto (IPS).

Hvordan beregne skatt på utbytte

Måten man beregner skatt på utbytte er gjennom det som heter aksjonærmodellen. Det er fantastisk innviklet i forhold til hvor enkelt det egentlig er.

For å finne ut hvor mange prosent skatt du må betale på utbytte tar du først grunnsatsen for skatt på utbytte som er 22% og ganger den med den fastsatte oppjusteringsfaktoren til skatteetaten som er på 1,44. Da vil du få en prosentsats på 31,68%

Skatt på ekstraordinært utbytte

Mange lurer på om man skal betale mer i skatt på ekstraordinært utbytte fra selskaper. Det skal man ikke. Man må fremdeles betale 31,68% skatt på hele utbyttet man mottar, men det er ikke noe ekstra beskatning bare fordi utbyttet klassifiseres som «ekstraordinært».

For å vise et eksempel med skatt på ekstraordinært utbytte kan vi se på Europris sitt utbytte fra 2015. Da betalte selskapet et ordinært utbytte på 1,50 kr per aksje pluss et ekstraordinært utbytte på 0,50 kr per aksje.

Det totale utbyttet per aksje blir altså 2 kr. Dersom du eide 1000 aksjer i Europris ville du altså fått 2000 kr i utbytte totalt. Da ville du måttet skattet 31,68% av dette som tilsvarer ca. 633 kr.

Skatt på utbytte fra utlandet

Dersom du eier aksjer i utenlandske selskaper må du fortsatt betale normal utbytteskatt til den norske staten som er på 31,68%.

Som regel må man også betale skatt i landet der selskapet er registrert. Dette kalles kildeskatt og som regel vil denne være på ca. 15% men det kan variere mellom land. USA skattlegger deg 15% på utbytte fra amerikansk registrerte selskap, men Hellas skattlegger 40%.

Du vil få fradrag på denne kildeskatten i Norge. Det betyr at dersom du mottar utbytte fra USA vil du i Norge måtte betale 31,68% skatt minus kildeskatten du betalte i USA som var på 15%. I Norge må du derfor betale 16,68% skatt, og totalt vil du skatte 31,68%.

Kildeskatten du må betale i landet der selskapet er registrert kan variere i forhold til hvor mange prosent av selskapet du eier. For mer informasjon om dette kan du se på skatteetaten sine sider


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *