Forskjellen på AS og ASA er at for å starte et AS kreves det kun 30.000 kr i egenkapital. For et ASA er det ikke et fast krav om egenkapital, men markedsverdien må være på over 300 millioner kr. AS selskaper er privateid, det er som oftest én eller flere personer som er aksjonærer i selskapet. ASA selskap er børsnotert, de kan ha flere tusen eiere og aksjene kjøpes og selges fritt på børsen.

Foskjellen på AS og ASA

Når man skal opprette et aksjeselskap er det to forskjellige selskapsformer man kan velge mellom, Aksjeselskap (AS) eller Allmennaksjeselskap (ASA). Begge formene ligner på hverandre, men det er noen viktige forskjeller på AS og ASA selskaper som er viktig å ta hensyn til.

Forskjellen på AS og ASA

AS- AksjeselskapASA- Allmennaksjeselskap
Egenkapitalkrav30.000 krFlere millioner
Markedsverdikrav300 millioner kr
RapporteringskravÅrsrapportDiverse rapporter
Tilgang på kapitalVanskeligEnkel tilgang

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er den mest vanlige selskapsformen i Norge. De fleste bedrifter med én eller flere ansatte er registrert som AS. For å registrere et AS i Norge må man ha minst 30.000 kr i egenkapital som man setter inn i selskapet. I tillegg til dette må man betale en engangsavgift på 5700 kr.

Ved å stifte et aksjeselskap oppretter du en juridisk person. Det betyr at selskapet lovlig sett har mange av de samme rettighetene som en myndig fysisk person. Selskapet kan inngå avtaler, saksøke noen eller ta opp lån. Nedenfor skal vi se litt mer på hva det vil si at selskap er juridiske personer. Dette kommer godt til synet når vi sammenligner AS med det enklere alternativet enkeltpersonsforetak.


Hvis du vil lære om forskjellen i skatt på utbytte fra AS og ASA bør du lese vår artikkel Alt du trenger å vite om utbytteskatt


Forskjellen på AS og enkeltpersonsforetak

Alternativet til AS for de som ikke har mye kapital er enkeltpersonsforetak. Et enkeltpersonsforetak er en måte å organisere næringsvirksomhet på. Selskapsformen brukes gjerne av små selvstendige næringsdrivende som ikke løper noen betydelig økonomisk risiko.

Grunnen til at man velger å registrere et AS fremfor et enkeltpersonsforetak er at AS har begrenset risiko for sine eiere. Hvis man tar opp gjeld i et AS og ikke klarer å betale det tilbake, vil all egenkapitalen og alle eiendelene i selskapet bli overført til Banken. Du kan med andre ord ikke tape mer enn det du har puttet inn i selskapet. Dersom du velger å registrere et enkeltpersonsforetak står du personlig ansvarlig for selskapets gjeld og forpliktelser. Hvis du misligholder et lån som er gitt til enkeltpersonsforetaket ditt vil du stå personlig ansvarlig for gjelden. Banken kan med andre ord tvangsinndrive det du har av eiendeler for å dekke tapet sitt.

Å si at man ansvarsløst kan ta opp lån gjennom et AS er en sannhet med modifikasjoner. Banken vil selvfølgelig kreve pant i enten egenkapital eller eiendeler for å redusere egen risiko. Dersom du har et AS med 30.000 kr i egenkapital vil banken neppe låne deg en betydelig sum. Derfor må man ofte stille seg selv ansvarlig for lånet sammen med personlige eiendeler.

Ukjent risiko

Det er ikke bare for banklån at begrenset ansvar gjennom AS kan lønne seg. Nesten uansett hva man driver med av næringsvirksomhet så finnes det skjulte risikoer. La oss si at du driver en pølsebod som et enkeltpersonsforetak. Hvis en av kundene dine blir alvorlig syke etter å ha spist pølsene dine kan du stå personlig ansvarlig for dette. Dersom pølseboden er organisert gjennom et AS, vil kun selskapet bli slått konkurs. Du som privatperson vil være helt fri for alle heftelser og krav.

Det siste vi skal nevne om enkeltpersonsforetak vs. AS er sykepenger og rettigheter. Som ansatt i eget AS har man krav på sykepenger dersom man skulle bli syk. Den samme fordelen får man ikke gjennom et enkeltpersonsforetak. Hvis du vil lære mer om fordelene ved sykepenger gjennom et AS kan du gå inn på Altinn.

Allmennaksjeselskap (ASA)

En av de største forskjellene på AS og ASA er at et allmennaksjeselskap eller ASA er notert på børsen. Prinsippet bak et ASA ligner i stor grad på et AS. Den viktigste forskjellen er at selskaper som er registrert som ASA gjerne er større. Samt at aksjene deres kan kjøpes og selges fritt på børsen. For å handle børsnoterte selskaper enkelt og billig kan du opprette en konto hos Nordnet

For eiere av ASA selskaper gjelder de samme reglene for begrenset ansvar som for AS. Eierene av aksjer i et ASA kan med andre ord ikke holdes ansvarlig for selskapets gjeld eller forpliktelser.

Hva kreves for å starte et ASA

For å registrere et selskap som ASA på Oslo børs er det mange krav man må oppfylle. Oslo børs stiller blant annet krav om at selskapet må ha tre års driftshistorie. Aksjene til selskapet må også være fordelt på minst 500 forskjellige aksjonærer. Det stilles også krav om at minst 25% av aksjene skal være fritt omsatt blant allmennheten. Med andre ord kan man ikke som største aksjonær sitte på 90% av aksjene.

Det stilles også strenge krav til rapportering for børsnoterte selskaper. Ordinære AS selskaper må kun sende inn årsregnskap hvert år. ASA selskaper må rapportere årsrapporter samt fire kvartalsrapporter. Disse gjøres tilgjengelige for hele markedet. Dette er et viktig grunnlag for at investorer skal kunne fatte investeringsbeslutninger vedrørende selskapet.

Enda en av forskjellene på AS og ASA er tilgangen på kapital. Det er mye lettere for børsnoterte ASA selskaper å utstede aksjer gjennom emisjoner. Det blir også lettere for selskapet å få lån, både hos en bank og gjennom et obligasjonslån.

En annen grunn til at selskaper velger å bli børsnotert er fordi det påvirker markedsverdien av selskapet. Privateide AS selskaper er vanskelig å kjøpe og selge, spesielt hvis selskapet er av en anselig størrelse. ASA selskaper har derimot fritt omsettelige aksjer på børsen. Det betyr at hvem som helst kan kjøpe eller selge aksjene nærmest øyeblikkelig. Dette betyr også at ASA selskap som regel er verdt mer per aksje, enn et AS selskap med samme størrelse/lønnsomhet.


ASA selskaper kan også ha flere aksjeklasser, typisk A og B aksjer, hvis du ønsker å lære om hva dette vil si for deg som investor bør du lese vår artikkel A og B aksjer, hva er forskjellen?


Kilder vi brukte til denne artikkelen
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/enkeltpersonforetak/
https://nkkf.no/krav-ved-borsnotering-av-egenkapital-og-gjeld/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/aksjeselskap/


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *